Mazo pilsētu loma ekonomikā

- 30.Janvāris, 2020
Globālais un lokālais
Laikrakstā

Valmiera kopā ar Ventspili iesaistījušās vienā projektā «Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas» (Next Generation Micro Cities of Europe). Projekta mērķis ir ieviest vairākas inovācijas, kas palīdzēs attīstīties pilsētai kopumā. Uz «Liesmas» jautājumiem atbild viena no projekta partneriem – Valmieras Attīstības aģentūras – valdes priekšsēdētāja ILZE EGLĀJA.

Kas ir būtiskākās prasmes šodienas un nākotnes tirgū? Darba tirgus kā vēl nekad iepriekš ir dinamisks, mainīgs un uz inovācijām un tehnoloģijām orientēts. Tas arī no darba ņēmējiem prasa atšķirīgu pieeju prasmju un zināšanu apguvē un karjeras izvēlē. Daudz nozīmīgāku lomu ieņem dažādas pamatprasmes jeb caurviju prasmes, kas tiek sauktas arī par 21. gadsimta prasmēm un kas ir fokusā arī jaunajā kompetenču pieejā izglītībā. Papildus zināšanām un prasmēm, ko prasa noteikta profesija vai amats, darba devēji darba ņēmējos novērtēs tādas prasmes kā radošumu, kritisko, loģisko un algoritmisko domāšanu, patstāvīgu problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu, sistēmas un dizaina domāšanu, uzņēmējprasmes, sadarbību komandā, sava viedokļa un idejas prezentēšanu, iniciatīvu, līderību, pašorganizēšanos, plānošanas prasmes un savas karjeras vadības prasmes. Jau daudzus gadus Ekonomikas ministrija prognozē pieprasījumu pēc dažādu profesiju un kvalifikācijas līmeņu speciālistiem. Tendence ir absolūti skaidra un redzama. Pieaug pieprasījums pēc labiem un kvalificētiem speciālistiem, savukārt samazinās pieprasījums pēc strādniekiem ar zemu kvalifikāciju. Pieprasījums pēc menedžeriem saglabājas aptuveni līdzšinējā līmenī. Tas nozīmē vairākas lietas un jaunievedumus nodarbinātībā. Pirmkārt, jaunieši, kas izvēlas profesionālo izglītību, ir izdarījuši absolūti pareizāko izvēli. Otrkārt, tuvākajos gados tikai pieaugs mūžizglītības loma un nozīme. Mēs būsim spiesti apgūt dažādas modernās prasmes. Kaut gan Latvijas iedzīvotāji nav tie naskākie uz prasmju pilnveidi un kvalifikācijas celšanu – dzīve mūs piespiedīs to darīt. Treškārt, parādīsies jaunas nodarbinātības formas. Cilvēki, cik vien to konkrētā profesija ļaus, gribēs strādāt, piemēram, attālināti vai ne pēc tik strikta darba laika. Fokusēšanās uz darba laika ievērošanu pārslēgsies uz fokusēšanos uz sasniedzamo mērķi un darba uzdevuma izpildi. Ceturtkārt, mēs meklēsim arvien jaunus cilvēkus, kurus iesaistīt darba tirgū. Kļūsim atvērtāki jauniešu, senioru, pašnodarbināto, cilvēku, kas strādā nepilnu laiku, remigrantu un citu valstu pārstāvju iesaistīšanai darba tirgū. Piektkārt, arvien ierastāka būs sadarbība starp dažādām iesaistītajām pusēm. Tiks realizēti sadarbības projekti starp izglītības iestādēm, uzņēmējiem, pašvaldībām vai valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, aktīvāk iesaistot arī iedzīvotājus. Kādus labvēlīgus priekšnosacījumus plānots radīt uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai projekta ietvaros laikā no 2018. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. oktobrim? Ko iegūs Valmieras iedzīvotāji un ekonomika, izglītības sistēma? ERAF finansētais projekts «Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas» Valmieras attīstībai ir ļoti nozīmīgs. Tā centrālais mērķis ir radīt jaunas darba vietas. Lai šo mērķi sasniegtu, Valmierā kopumā pieci partneri – Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Attīstības aģentūra, Vidzemes Augstskola, Valmieras tehnikums un SIA «IntelliTech» – realizēs virkni aktivitāšu, lai atbalstītu darba devējus, lai stiprinātu darba ņēmējus un padarītu pilsētu vēl pievilcīgāku jauniem talantiem.  Nozīmīgs aktivitāšu kopums tiks veltīts, lai attīstītu skolēnu un studentu karjeras attīstības prasmes. Vidzemes Augstskola un Valmieras tehnikums strādās pie tā, lai uzlabotu un pilnveidotu savas izglītības programmas un lai ieviestu izglītības tehnoloģijas mācību procesa modernizēšanai. Paralēli ļoti nopietns darbs tiks ieguldīts studentu un audzēkņu piesaistīšanai šīm izglītības iestādēm, kas ir stratēģiski svarīgi pilsētas rūpniecībai un citām industrijām, kam kvalificēta darbaspēka un profesionāļu piesaiste ir pastāvīga aktualitāte.  Nozīmīgs darbs tiks veltīts investīciju jeb jaunu darba devēju piesaistei pilsētai. Šim mērķim šobrīd jau tiek izstrādāta moderna Valmieras industriālo teritoriju datu bāze, kas kalpos kā interaktīvs mārketinga materiāls ārvalstu un Latvijas kapitāla uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt savu darbību un ražošanu Valmierā.  Liels prieks ir par to, ka pavisam drīz, februārī, Valmierā tiks atklāta pirmā atvērta tipa prototipēšanas laboratorija jeb Valmieras kopdares darbnīca «DARE», kas ir brīnišķīgs publiskās, privātās un nevalstisko organizāciju sektora sadarbības piemērs. Kopdares darbnīcā uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, augstskolas studentiem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, biznesa inkubatora klientiem un biznesa ideju autoriem būs iespēja strādāt pie sava produkta prototipa vai produkta uzlabojumiem, izmantojot darb-nīcā esošās iekārtas. Plānots, ka kopdares darbnīcā notiks nodarbības arī entuziastiem un ģimenēm ar bērniem, veicinot valmieriešu uzņēmējspējas un sniedzot iespēju radoši kopā darboties. Kā ierasts, jau trešo gadu pilsētā sadarbībā ar apkārtējiem trīs novadiem tiks realizēta inovāciju atbalsta programma «Zīle», kuras ietvaros uzņēmumi var saņemt atbalstu līdz pat 10000 eiro apmērā, lai savā uzņēmumā ieviestu inovācijas. Arī šo aktivitāti iespējams realizēt, pateicoties ERAF finansējumam projekta «Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas» ietvaros. Projekta noslēguma fāzē Valmieras partnerība pārņems arī nozīmīgu pieredzi no Ventspils kolēģiem (projekts tiek realizēts kopā ar pieciem partneriem no Ventspils), piemēram, IKT nozares speciālistu un citu talantu piesaiste pilsētai un pārkvalificēšana atbilstoši darba devēju vajadzībām. Visaptverošas karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešana skolēniem, studentiem un pieaugušajiem, balstoties uz Gatsby Foundation labas karjeras atbalsta principiem. Kā tas izpaudīsies? Projektā realizētās aktivitātes karjeras attīstības atbalsta jomā ir balstītas uz Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras Attīstības aģentūras 2017. gadā izstrādāto Karjeras attīstības atbalsta stratēģiju. Šis dokuments definē pilsētā un izglītības iestādēs veicamās aktivitātes, lai sekmētu jaunās paaudzes karjeras prasmes un izvēli par labu tādai karjerai, kurai ir potenciāls nākotnes darba tirgū. Visas Valmieras Karjeras attīstības atbalsta stratēģijā definētās aktivitātes strukturētas astoņos tematiskajos blokos, ko piedāvā Gatsby Foundation (Lielbritānija) izstrādātās labas karjeras atbalsta principu vadlīnijas. Šīs vadlīnijas noteiktas, veicot plašu pētījumu pasaules labākajās izglītības sistēmās (Nīderlande, Vācija, Honkonga, Somija, Kanāda, Īrija), un tajās integrēta pasaules labākā pieredze. Priecājamies, ka ar projekta «Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas» palīdzību varēsim sniegt praktisku ieguldījumu pasaules līmeņa karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanā Valmierā.  Projekta ietvaros Valmierā realizēsim dažādas karjeras attīstības atbalsta aktivitātes: individuālās karjeras konsultācijas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, vasaras nodarbinātības programma skolēniem, karjeras vasaras nometne, profesionālās pilnveides pasākumi pedagogiem karjeras konsultantiem, vienota karjeras informācijas tiešsaistes resursa (praktiski materiāli un metodikas pedagogiem) izveide un uzturēšana, kā arī digitāla karjeras portfolio izveide skolēnu karjeras izvēles dinamikas ērtākai piefiksēšanai. Visas aktivitātes, kas tiek realizētas projekta ietvaros, veicinās valmieriešu karjeras vadības prasmes, meklējot atbildes uz šādiem jautājumiem: kas es esmu un kāda ir mana vieta sabiedrībā, kas ir manas stiprās puses un kas vēl jāmācās, kādas ir darba tirgus tendences, aktualitātes un nākotnes profesijas, kā man veiksmīgi iekļauties darba vietā un darba tirgū. Kas ir Doblin Deloitte desmit inovāciju tipu pieeja, kura ir viena no projekta piedāvātajiem risinājumiem? Doblin Deloitte inovāciju tipi definē desmit inovāciju veidus un dažādas inovāciju ieviešanas un realizēšanas taktikas, kuras savas darbības pilnveidošanai, modernizēšanai un efektivitātes celšanai var ieviest uzņēmumi un jebkura cita organizācija. Tas ir arī lielisks iedvesmas avots, lai vadītāji domātu par to, kā strādāt labāk un mūsdienīgāk.  Doblin Deloitte desmit inovāciju tipu pieeja izmantota, izstrādājot inovāciju atbalsta programmu «Zīle». Atbalsta programmas mērķis ir gan finansiāli, gan konsultatīvi atbalstīt inovāciju ieviešanu Valmieras, Kocēnu, Beverīnas un Burtnieku uzņēmumos. Atbalsta programma «Zīle» atbalsta tādu inovāciju ieviešanu, kas minētas starp Doblin Deloitte desmit inovāciju tipiem: inovatīvs peļņas modelis – jaunas pieejas, kā uzņēmums rada ieņēmumus; Inovatīva tīklošanās – jauna veida sadarbība ar partneriem, piegādātājiem un tml. ar mērķi radīt papildu un/vai pievienoto vērtību; inovatīva struktūra – jauna pieeja uzņēmuma talantu, vērtību, stipro pušu, aktīvu apkopošanā un sakārtošanā; inovatīvs process – jauns risinājums, īpaša un unikāla metode procesu uzņēmumā sakārtošanai un/vai pilnveidošanai; inovatīvs produkts – jauna produkta radīšana un/vai esošo produktu īpašo raksturojošo elementu, vērtību un funkcionalitātes izcelšana un būtiska pilnveidošana; inovatīva produktu sistēma – jauna pamatproduktus papildinoša produkta un/vai pakalpojuma radīšana; inovatīvs pakalpojums – jauns papildu atbalsts un/vai jauns esošo piedāvājumu papildinošs un uzlabojošs elements; inovatīvs izplatīšanas kanāls – jauns izplatīšanas kanāls ar mērķi nogādāt produktu vai pakalpojumu klientam; zīmola inovācija – jauna pieeja uzņēmuma piedāvājuma attēlojumam, atspoguļojumam; inovatīva klientu iesaiste – īpaši veicināta jauna un unikāla mij-iedarbība ar klientu.

ILZE EGLĀJA.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru