Pārvalde, kas novadā atbild par visu

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

2021. gadā administratīvi teritoriālās reforma izveidoja Valmieras novadu, otru lielāko Latvijā. Tajā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu nosaka Valmieras novada pašvaldības domes pērnā gada 26. augusta lēmums Nr. 272, ar kuru apstiprināts Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikums. Pēc tā arī strādā Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, ko vada zinīga un pieredzējusi šīs jomas speciāliste Rita Jemšika.

Kā Valmieras novada pašvaldības domes izveidotai pastarpinātās pārvaldes iestādei Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes mērķis ir pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, pašvaldības īpašuma objektu atsavināšanas un privatizācijas organizēšana, vides pārvaldības un aizsardzības jautājumu risināšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un civilās aizsardzības, kā arī ugunsdzēsības materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana brīvprātīgās iniciatīvas ietvarā.

Katrai no šīm darbības mērķī paredzētajām šanām ir pakārtotas vairākas citas obligāti īstenojamas šanas. Kā atzīst Rita Jemšika, salīdzinājumā ar laiku pirms reformas pārvaldes funkcijas un darba apjoms ir būtiski palielinājies. Pārņemot savā pārziņā visa novada teritoriju, pārvaldei daudz pūļu prasa situācijas apzināšana. Pirms reformas katra toreizējā pašvaldība, katrs mazais novads organizēja nekustamā īpašuma apsaimniekošanu likuma ietvaros. Tagad, apzinot situāciju pēc Valmieras novada izveidošanas, nākas secināt, ka izpratne par šo pašvaldības funkciju veikšanu bijušajos novados bijusi visai atšķirīga. Lai ieviestu vienotus standartus un sakārtotu nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sistēmu, tagad darbs organizēts centralizēti, atstājot novadu veidojošo apvienību pārvalžu pārziņā ēku, teritoriju un ceļu uzturēšanas funkcijas, kā arī citas to nolikumos paredzētās funkcijas.

Situāciju kopumā jaunizveidotajā Valmieras novadā, tostarp arī nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, nesen plašākā uzņēmēju un pašvaldību darbinieku saietā tēlaini raksturoja novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks: «Atskatoties uz šo pirmo gadu, kas pavadīts kopā, varu teikt, ka esam ļoti daudz izdarījuši, bet ļoti daudz darāmā vēl priekšā. Salīdzinošās vērtībās man kā pašvaldības vadītājam pēc gada ir tā kā bērnudārzā, kur 1. septembrī no rīta tiek atvesti astoņi dažāda vecuma bērni no astoņām dažādām ģimenēm, ar dažādām iemaņām. Viņi visi tiek salikti vienā grupiņā, un vienai audzinātājai tiek pateikts, ka vakarā visiem ir jāstāv miera stājā. Aptuveni tā mums gājis pa novadu, jo esam bijuši ļoti dažādi, ar dažādām prioritātēm. Pozitīvais varbūt vairāk ir tas, ka mēs kādreiz bijām kopā Valmieras rajonā, tas bija palīdzējis veidot savstarpējās lietas. Jebkurā gadījumā visu šo salikt kopā un kaut kādā mērogā izlīdzināt – nav bijis vienkāršs stāsts. Faktiski vēl līdz galam neesam tikuši, mums vēl ir daudz un dažāda darāmā.»

Problēmu šajā ceļā, kas nebūt nav rozēm kaisīts, netrūkst. Un viena no galvenajām, uz ko norāda pārvaldes vadītāja Rita Jemšika, ir jau ierasta valsts iestādēs un arī pašvaldībās – darbinieku trūkums. Arī Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē, kur, rēķinot visas trīs pārvaldes nodaļas, paredzētas 32 amata vietas. Uz 23. septembri pārvaldē bija vēl 9 vakances, tostarp darbā pārvaldē tiek gaidīti četri inženieri.

Protams, tas ietekmē darbu, taču, neskatoties uz to, pārvalde seko izvirzītajam uzdevumam sakārtot sistēmu tai uzticētās jomās, visā novada teritorijā nodrošinot vienādus standartus. Piemēram, ir būvinženieru deficīts, taču katrā no pašvaldības realizētajiem būvniecības projektiem darbu gaitai seko līdzi pašvaldības būvinženieris, lai pārliecinātos par noteikto prasību ievērošanu.

Novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde balstās uz trim vaļiem – trim nodaļām, kas izveidotas, pārvaldē pielielinoties veicamo funkciju skaitam un darba apjomam. Pirmā – Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa – pārvaldē ir jau pierasta un zināma lieta, kamēr abas pārējās – Dabas resursu pārvaldības nodaļa un Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests – ir jaunas nodaļas, jo Valmieras pilsētas Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē savulaik šādu funkciju nebija.

Lielos vilcienos ņemot, Īpašuma un infrastruktūras un apsaimniekošanas nodaļa atbildi par novada saimniecisko dzīvi kopumā, tāpēc šīs nodaļas uzdevumus vērts aplūkot detalizētāk. Tie ir:

 • zemes noma un pārvaldība;

 • nedzīvojamo telpu noma un pārvaldība;

 • dzīvojamā fonda apsaimniekošana;

 • pašvaldības ēku un būvju būvniecības procesu nodrošināšanas un uzraudzība, sadarbojoties ar apvienību pārvaldēm;

 • ielu, ceļu un saistītās infrastruktūras pārvaldība;

 • nekustamo īpašumu pārvaldība un apsaimniekošana;

 • teritorijas uzturēšana;

 • pašvaldības ēku un inženierkomunikāciju pārvaldība;

 • teritorijas apzaļumošana;

 • energopārvaldība.

Abām no jauna izveidotajām pārvaldes nodaļām ir smalki un skrupulozi izveidots pienākumu saraksts, par katru, iespējams, prasītos detalizētāks izklāsts. Tāpēc šoreiz tikai pašu galveno no abu nodaļu pienākumiem.

Dabas resursu pārvaldības nodaļas atbildības jomas ir mežsaimniecība, kas ietver 10 darba uzdevumus, kā arī vides un dabas resursu pārvaldība ar 16 pildāmiem uzdevumiem. Te darba apjoms ir pietiekami liels, tāpēc no sākotnēji te strādājušiem diviem darbiniekiem skaits jau pieaudzis līdz pieciem.

Kopš šī gada 24. februāra aktualizējusies tāda, iespējams, pēdējos gados Latvijā nedaudz piemirsta lieta kā civilā aizsardzība, tāpēc ir īstais laiks uzsvērt Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienesta rīcības jomu. Šis dienests risina trīs – civilās aizsardzības, ugunsdzēsības un ugunsdrošības – jautājumu kopas.

Civilās aizsardzības ziņā:

 • atbalsts pašvaldības civilās aizsardzības plāna izstrādē un aktualizācijā;

 • atbalsts civilās aizsardzības pasākumu realizācijā atbilstoši apstiprinātajam civilās aizsardzības plānam un pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas norādījumiem;

 • civilās aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzība.

Ugunsdzēsībā svarīgi:

 • uzturēt gatavībā ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, speciālo aprīkojumu un inventāru atbilstoši ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām, kā arī uzraudzīt ugunsaizsardzības sistēmu darbspēju;

 • veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus, koordinējot brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu;

 • vadīt un veikt glābšanas darbus atbilstoši dienesta tehniskajam nodrošinājumam un iespējām;

Ugunsdrošības jautājumos būtiskākais:

 • apzināt ugunsdrošības stāvokli pašvaldībā un iespējamos apdraudējumus un, pamatojoties uz to analīzi, sniegt priekšlikumus par situācijas uzlabošanu ugunsdrošības jomā;

 • ugunsdrošības sistēmu pārraudzība pašvaldībai piederošajās ēkās;

 • ugunsdrošības reglamenta un noteikumu ievērošanas kontrole pašvaldības ēkās;

 • līdzdalība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pieteiktajās ugunsdrošības pārbaudēs pašvaldības ēkās, konstatēto nepilnību novēršanas organizēšana.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde savā ikdienas darbā nebūt nav vientuļa sala Burtniekā. Pārvalde organizē vai cieši sadarbojas ar domes komisijām, kuru darbības mērķi skar pārvaldes kompetences. Domes komisijas ir veselas 10, un tur starp tādām pierastām un ikdienā aktuālām kā pašvaldības dzīvokļu, zemes ierīcības, nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles un satiksmes drošības komisijas, arī eksotiskas un retāk lietojamas kā koku novērtēšanas, sakrālā mantojuma saglabāšanas pieteikumu izvērtēšanas, medību koordinācijas komisijas. Plus vēl tāds īpaši zaļš veidojums kā Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa.

Valmieras novada platība ir 2948 kvadrātkilometri. Daudz. Tāpēc Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei ir tā, kā teicis klasiķis: un mūžīgs darba lauks ir tavā varā. Šis laiks pārvaldes darbiniekiem nav vienkāršs, katra diena ir jaunu izaicinājumu pilna. Lai izdodas visu pagūt un visas ieceres piepildīt!

 

VESELA DARBU BUĶETE! Te, bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā, kur tagad pirmās aprises ieguvis topošais Vidzemes industriālās galvaspilsētas Rūpniecības un eksporta parks, ir plaša darbu fronte Īpašuma un infrastruktūras un apsaimniekošanas nodaļai: zemes noma un pārvaldība; ielu, ceļu un saistītās infrastruktūras pārvaldība; nekustamo īpašumu pārvaldība un apsaimniekošana; teritorijas apzaļumošana... Kaut vai tāda specifiska lieta kā vārda došana pilnīgi no jauna izbūvētām pāris ielām.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru