Viedokļi

Meklēsim spraunus graudus pelavu kaudzē!

- 28.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Vēl dažas izmisušas izvēles (vēlētājiem) un fantastiskas blefošanas (kandidātiem) pārpilnas dienas, līdz sestdien tauta Latvijā kārtējo reizi varēs izvēlēties, kā dzīvot turpmākos četrus gadus.

Par naudu un svētkiem

- 24.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Līdz 2013. ga­da Dzies­mu svēt­kiem it kā vēl ga­na daudz lai­ka. Bet jau ta­gad briest sa­trau­kums par tiem. Gan tā­pēc, ka nau­das var ne­pie­tikt, gan tā­pēc, ka to rī­ko­ša­nā ir daudz priekš­nie­ku: Ne­ma­te­ri­ā­lā kul­tū­ras man­to­ju­ma valsts aģen­tū­ra (NKMVA) (di­rek­tors — kom­po­nists Ju­ris Karl­sons), Lat­vi­jas kor­di­ri­ģen­tu aso­ci­ā­ci­ja (val­des priekš­sē­dē­tājs — di­ri­ģents Ar­tūrs An­cāns), Dzies­mu svēt­ku bied­rī­ba (val­des priekš­sē­dē­tā­ja An­tra Pur­vi­ņa). Sa­vu­kārt Valsts kan­ce­le­jas dar­ba gru­pa liek sa­ma­zi­nāt NKMVA lī­dzek­ļus par gan­drīz 45000 la­tu. To uz­zi­nā­jis, Ju­ris Karl­sons ne­uz­ņe­mas at­bil­dī­bu par turp­mā­ko Dzies­mu un de­ju svēt­ku māk­sli­nie­cis­ko pro­ce­su.

Novērtēsim savu vēlētāja balsi

- 24.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ji gai­da po­li­tis­kā or­kā­na tu­vo­ša­nos 2. ok­tob­rī, kad aiz­vēr­sies po­li­tis­kā te­āt­ra priekš­kars. Kā mēs sa­ga­ta­vo­si­mies šo or­kā­nu sa­gai­dīt, no tā būs at­ka­rīgs, kā­das se­kas tas at­stās mū­su po­li­ti­kā, eko­no­mi­kā un ik­vie­na cil­vē­ka ik­die­nā. Tā­dēļ mums jā­būt per­so­nis­ki at­bil­dī­giem par sa­vas vē­lē­tā­ja balss pa­rei­zu no­vir­zī­ša­nu, lai arī nā­ka­ma­jos čet­ros ga­dos ne­pie­dzī­vo­tu kļū­das.

Mūsu mīļie meļi

- 24.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Lielajā daudzsolīšanas un demagoģijas koncertā, ar ko priekšvēlēšanu laikā tiek izklaidēta balsstiesīgā publika, ir divas īpaši iemīļotas tēmas: Latvijas atbrīvošana no "finanšu okupācijas" un progresīvais nodoklis kā brīnumlīdzeklis ekonomikas glābšanai. Diemžēl ir jāsecina, ka politiķi tās trallina uz klausītāju vēlēšanos, jo pati sabiedrība grib dzirdēt šos klaji melīgos, bet mūsu pasivitāti attaisnojošos lozungus.

Juris Radzēvičs aizliedz Tautas lūgšanu, iedzīvotājus tomēr aicina pulcēties 11. novembra krastmalā

- 22.Septembris, 2010
Viedokļi
Portālā

Neskatoties uz to, ka savlaicīgi tika iesniegti visi nepieciešamie saskaņojumi 16dienas pirms pasākuma un Rīgas Domes atbildīgās personas apstiprināja to pareizību un atbilstību LR likumdošanas prasībām, ir noticis bezprecedenta gadījums Rīgas Domes vēsturē – Juris Radzēvičs ir aizliedzis atmodas koncertu Tautas Lūgšana 11.novembra krastmalā.

Ir taču XXI gadsimts, nevis akmens laikmets

- 21.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Jo tu­vāk nāk 2. ok­tob­ris un Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas, jo bie­žāk pre­sē, sa­ru­nās, in­ter­ne­ta ko­men­tā­ros u.c. pa­rā­dās in­for­mā­ci­ja, ka tas vai cits cil­vēks vē­lē­ša­nās ne­pie­da­lī­sies, jo at­ra­dī­sies ār­ze­mēs dar­ba vai ci­tu ie­mes­lu dēļ. Ne­pie­da­lī­sies tā­dēļ, ka li­kums ne­pa­redz ie­spē­ju ie­priekš no­bal­sot Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās, ār­val­stīs vē­lē­ša­nu ie­cir­kņu ir maz (un tie pa­ši vi­si pie­dē­vē­ti Rī­gas vē­lē­ša­nu ap­ga­ba­lam), no­kļū­ša­na ta­jos ap­grū­ti­nā­ta vai bie­ži ne­ie­spē­ja­ma, bet bal­so­jums pa pas­tu ir ķē­pī­ga un tiem, kas ār­ze­mēs at­ro­das īs­lai­cī­gi, bie­ži vien pat prak­tis­ki ne­īs­te­no­ja­ma pro­ce­dū­ra.

Īpašās dienas politiķu rīcības prognozēšanai

- 20.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Pār­steidz pre­ci­zi­tā­te, ar kā­du lie­tu vai sau­lī­ti, auk­stu­mu vai sil­tu­mu ne ti­kai da­žām die­nām, bet il­gā­kam pe­ri­o­dam no­sa­ka da­ži zi­nā­tā­ji no tau­tas. Pat la­bāk par ofi­ci­ā­la­jiem lai­ka pro­gno­zē­tā­jiem. Li­kum­sa­ka­rī­bas vi­ņiem pa­rā­dot ga­diem pre­cī­zi pie­rak­stī­tie da­bas vē­ro­ju­mi. Vē­rā jā­ņem gan vē­ji, gan put­ni, gan mā­ko­ņi un sau­le. Se­viš­ķi šie no­vē­ro­ju­mi ir die­nās, ko lat­vie­ši uz­ska­ta par īpa­ši no­zī­mī­gām — Mā­ras die­na, Jur­ģi, Bēr­tu­ļi, Mi­ķe­ļi utt. Pie­mē­ram, ja drīz Mi­ķe­ļos, 29. sep­tem­brī, uz­snigs kaut da­žas pār­slas, ļo­ti auksts bū­šot ap Zie­mas­svēt­kiem.

Trumpis

- 17.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Zi­nām: tā ir spē­ļu kārts ar pa­lie­li­nā­tu vēr­tī­bu, no­zī­mi. Ta­ču ir arī tei­ciens: iz­spē­lēt trum­pi. Un tas no­zī­mē: ne­gai­dī­ti pa­teikt vai iz­da­rīt ko sva­rī­gu.

Tā­da iz­spē­le no­tiek arī ta­gad, pirms Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām. Par­ti­jas mek­lē, at­rod, iz­spē­lē sa­vus trump­jus.

Spēka vārdi — mīļvārdiņi

- 17.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

An­tons Ben­ja­miņš:

— Es­mu Lat­vi­jā dzi­mis, tad il­gus ga­dus pa­va­dī­ju sve­šu­mā, bet nu jau 14 ga­dus es­mu dzim­te­nē un dzī­vo­ju Maz­sa­la­cas pu­sē. Šeit man al­laž ir liels prieks vē­rot Nel­li­jas Nur­mi­kas bez­ga­lī­go ener­ģi­ju, kas vi­sus mūs tur ko­pā kul­tū­rā. Tur­klāt lau­ku no­va­dā, kur cil­vē­ki cits no ci­ta dzī­vo tā­lāk, šis darbs ir ne­sa­lī­dzi­nā­mi grū­tāks ne­kā pil­sē­tā.

Bailes, ka urnai būs dubults dibens

- 16.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Pirms­vē­lē­ša­nu ner­vo­zi­tā­te no­stip­ri­na saim­nie­cis­ko ne­pa­tik­ša­nu uz­tu­rē­to sa­bied­rī­bas po­li­tis­ko pe­si­mis­mu. Tā­pēc esam jau aiz­dzī­vo­ju­šies tik tā­lu, ka lie­la da­ļa pil­so­ņu šķiet pār­lie­ci­nā­ti, ka Lat­vi­jā vē­lē­ša­nas ir ie­spē­jams fal­si­fi­cēt.

Par ko balsot

- 16.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Ša­jā sau­lē es­mu no­dzī­vo­jis vai­rāk ne­kā 70 ga­du un ta­gad, ga­ta­vo­jo­ties 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām, pār­ņem ne­zi­ņa, kā lai iz­glābj šo val­sti no tā pos­ta, ku­rā tā sa­vos pē­dē­jos 20 ne­at­ka­rī­bas ga­dos ir no­nā­ku­si. Mū­su līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi sa­vas dar­bī­bas vai bez­dar­bī­bas dēļ šo val­sti tik tā­lu ir no­ve­du­ši. Par no­da­rī­to ne­viens gan nav at­vai­no­jies, jo ne­kā­du at­bil­dī­bu ne­jūt. No­zie­gu­ma nav, īpa­ši pēc Lat­vi­jas li­kum­do­ša­nas, ko pa­ši Sa­ei­mā sē­dē­tā­ji pie­ņē­mu­ši. Ir ti­kai iz­zag­ta, iz­lau­pī­ta un iz­pār­do­ta valsts. Ta­gad līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi at­kal rau­jas pie va­ras, kau­nu par no­da­rī­to ne­jū­tot, kāpj tri­bī­nēs un, acīs ska­to­ties, so­la ne­re­ā­las lie­tas. Vai tie­šām Dievs šiem cil­vē­kiem at­ņē­mis kau­na sa­jū­tu?

Balsojiet atbildīgi!

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Vē­lē­ša­nu re­for­mas bied­rī­ba sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu un mū­su re­dak­ci­ju rī­ko­ja pirms­vē­lē­ša­nu dis­ku­si­ju.

Kad mans vairs nav mans

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Kas no­tiek Val­mie­rā?

Pa­dom­ju lai­kā Val­mie­ras ga­ļas kom­bi­nā­tam pie­de­rē­ja īpa­šums Val­mie­rā, Pi­o­nie­ru ie­lā 1, — ta­ga­dē­jā Lu­cas ie­lā 2. Šis īpa­šums sa­stā­vē­ja no Pār­ti­kas rūp­nie­cī­bas arod­sko­las ēkas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni, 9 dzī­vok­ļu dzī­vo­ja­mās mā­jas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni.

Kad Lat­vi­ju at­brī­vo­ja no pa­dom­ju va­ras, ga­ļas kom­bi­nāts to vi­su no­de­va Val­mie­ras paš­val­dī­bai.

Attēlā: BEZ ŠĶŪNĪŠIEM. Valmierā, Lucas ielā 2a, dzīvo vairākas ģimenes. Māju sākotnēji bija paredzēts nojaukt. Par teritorijas lielākās daļas, kā arī ēku un būvju īpašnieku privatizācijas rezultātā kļuva Vācu kultūras biedrība. Tagad ar tiesas lēmumu privatizācijai tiek nodota arī dzīvojamā māja, bet tās iedzīvotāji nu palikuši bez malkas šķūnīšiem.

Vismaz līdzdalība ir lielāka...

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās ir vē­ro­jams acīm­re­dzams pro­gress — pro­tams, ja mēs tās vēr­tē­jam ti­kai pēc da­žiem tī­ri kvan­ti­ta­tī­viem un pil­nī­gi for­mā­liem sta­tis­ti­kas rā­dī­tā­jiem, no ku­riem gal­ve­nais ir tām pie­teik­to kan­di­dā­tu skaits. To­mēr for­mā­lo pro­gre­su pat­la­ban ne­drīkst uz­ska­tīt par maz­sva­rī­gu, it īpa­ši, ja ne­uz­la­bo­jas pa­ti po­li­ti­kas un tās īs­te­no­tā­ju kva­li­tā­te.

Mēs vēlam likumdevējus, nevis labus cilvēkus un vairāksolītājus

- 14.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Par­la­men­ta vē­lē­ša­nām nā­kot aiz­vien tu­vāk, bū­tu vie­tā at­ce­rē­ties kā­du sva­rī­gu ni­an­si — at­bil­di uz jau­tā­ju­mu, ko tad mēs īs­ti vē­lē­sim, ja vē­lē­sim. Bet vē­lē­sim li­kum­de­vē­jus. Valsts aug­stā­ko li­kum­do­ša­nas va­ru. Tam­dēļ jau par­ti­jas arī rak­sta sa­vas priekš­vē­lē­ša­nu pro­gram­mas, lai ie­zī­mē­tu tās mai­ņas li­kum­do­ša­nā, kas, pēc vi­ņu do­mām, no­dro­ši­nās valsts at­tīs­tī­bu.

Mazāk var būt atlaižu un akciju

- 13.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Au­gus­tā mūs sa­gai­dī­ja pār­stei­gums — straujš grau­du ce­nu kā­pums pa­sau­les tir­gos. Lie­lā mē­rā sau­su­ma un uguns­grē­ku dēļ to iz­sau­ca Krie­vi­jas val­dī­bas lē­mums par grau­du eks­por­ta aiz­lieg­ša­nu. To­mēr si­tu­ā­ci­jas iz­rai­sī­ša­nā ne­var ne­no­liegt arī kā­das spe­ku­la­tī­vas ak­ti­vi­tā­tes. Kvie­ši ir tā­da vis­pa­sau­les pre­ce, ko da­žā­dās bir­žās bie­ži vien tir­go ti­kai uz pa­pī­ra, un tā­pēc ce­nu svār­stī­bas var būt diez­gan ie­vē­ro­ja­mas.

Globalizētā atbildība

- 13.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Jau pēc da­žām ne­dē­ļām būs klāt tas brī­dis, kad da­žā­du vie­dok­ļu, re­klā­mu un PR ak­ci­ju ie­spai­do­tais vai si­tu­ā­ci­jā ie­dzi­ļi­nā­jies do­mā­jo­šais vē­lē­tājs me­tīs ur­nā sa­vu lē­mu­mu. Sa­jū­tot pil­so­nis­ku pie­nā­ku­mu vai «pri­ko­la pēc» me­tīs arī tā­di, kas nav ne do­mā­ju­ši, ne re­klā­mas ska­tī­ju­šies un var­būt la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā dzir­dē­ju­ši kā­du drau­gu sa­ru­nu par po­li­ti­ku. Kā­da ir at­bil­dī­ba par sa­vu bal­so­ju­mu mūs­die­nu at­vēr­ta­jā pa­sau­lē? Ne­kā­da, jo ne­viens jau šeit ne­vie­nu ne­spiež dzī­vot — no­bal­so, par ko gri­bi, ie­kāp kā­dā «flik­ma­šī­nā» un li­do, kur sau­le spo­žā­ka un put­ras šķī­vis pil­nāks, lai ar to val­sti un pa­li­cē­jiem no­tiek kas no­tik­dams. Šā­dā si­tu­ā­ci­jā muļ­ķī­šu lo­mā no­nāk tie, kas uz­ska­ta Lat­vi­ju par sa­vām vie­nī­ga­jām mā­jām un kas ne­kad ne­beigs ce­rēt un ti­cēt, un ga­lu ga­lā arī kaut ko da­rīt, lai šeit kaut kas mai­nī­tos uz la­bu.

Meli kā viedoklis

- 11.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Pēdējā laikā sarosījušies pretlatviskās ideoloģijas frontes cīnītāji. Reizumis viņi pārspēj pat Jozefu Gebelsu. Plūst melu un izdomājumu straumes par Latviju un latviešiem. Viņu vēsture esot jāpārraksta, jo tās izpratne esot paradokss. Nonāk pat līdz latviešu iedzimtībai, tās negatīvā loma esot ievērojama. Tā režisors Pēteris Krilovs (skat. KD, Diena, Nr. 32, 2010) nonāk ievērojamās pretrunās, apjūk un saminstinās - iedzimtība zudīšot, ja latviešu vēsturi pārrakstīšot un viņi tikšot pāraudzināti. Man kā iedzimtības teorijas labam pazinējam par apbēdinājumu profesoram ir jāsaka - iedzimtību ar vienkāršu vēstures pārtaisīšanu nevar mainīt.

Lasītājs internetā Liesmai (www.eliesma.lv)

- 11.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Kā Ulmanis Dombrovskim baušļus mācīja (3. septembrī): Jā, noskatoties šīs debates, ar nožēlu jākonstatē, ka arī es būšu viens no tiem vēlētājiem, kas aizies uz vēlēšanām, bet savu aploksni iemetīs tukšu. Ļoti nožēlojami ir skatīties, kā kungi, kā nu mācēja, nekompetenti locījās katra jautājuma sakarā. Tā vispirms jau ir necieņa pret vēlētāju, jo viņiem liekas, ka ar tukšu populismu, kā visus šos 20 gadus, viņi atkal iestūrēs Saeimā. PLL pārstāvētais G. Ulmanis bija ārpus konkurences, jo, cienot šī vīra gadus, viņam tiešām vajadzētu pelnīti baudīt vecumdienas. Par Dombrovski un "Vienotību" arī tā kā būtu skaidrs, tas, kas vienreiz ir tautu uzmetis, to var izdarīt atkal. Zemnieki ir izvēlējušies labu āķi Lembergu, kas palīdzēs viņiem iekļūt Saeimā un iegūt pietiekami daudz balsu, bet, kad tas būs izdarīts, no Lemberga vairs nebūs ne vēsts, kā pagājušajās vēlēšanās. Tas kā Latvijas glābējs "zaļajiem" ir labs āķis. Tēvzemieši ir izvēlējušies jaunus partnerus, kam gribētos noticēt, bet sarunas parādīja, ka tur pārsvarā dominē skaisti saukļi, un kur ir garantija, ka aiz tiem ir arī segums? Par SC neriskētu balsot, gribu dzīvot latviskā Latvijā. Domāju, ka daudzi vēlētāji ir tādas pašas dilemmas priekšā.

Ziepētājiem nepatīk zaļās ziepes

- 11.Septembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Nesen tika izteikts Valsts prezidenta stratēģiskās analīzes komisijas vadītāja Roberta Ķīļa vērtējums, ka pat brīdi pirms 10. Saeimas vēlēšanām nevienai no kandidējošajām partijām vēl nav skaidras nodokļu politikas. Secinājums izdarīts no tā, ka nevienas partijas pārstāvji neesot spējuši atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, kādas pārmaiņas nodokļos plāno deputātu kandidāti, kad tiks pie lemšanas Saeimā. R. Ķīlis pieļauj, ka tas skaidrojams ar zināšanu trūkumu, un satraucas: - Jautājums, vai tā nav arī citās jomās? Ja tā ir, tad esam pamatīgās ziepēs.