Viedokļi

Eiropa nav kurla

- 16.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Ir zi­nāms, ka Lauk­saim­nie­ku or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas pa­do­me un Zem­nie­ku sa­ei­ma sa­dar­bī­bā ar Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ju ir sa­spa­ro­ju­šies par tā­du ES KLP re­for­mu pēc 2013. ga­da, kas Lat­vi­jas zem­nie­kiem no­dro­ši­nā­tu vien­lī­dzī­gas ie­spē­jas ar ci­tiem ES lauk­saim­nie­kiem. Zem­nie­ku or­ga­ni­zā­ci­jas no­rā­dī­ju­šas, ka turp­mā­kais gads būs iz­šķi­ro­šais posms KLP re­for­mas jau­tā­ju­mā, kas no­teiks, vai Lat­vi­jas lauk­saim­nie­ki no ES sa­ņems vien­lī­dzī­gus mak­sā­ju­mus sev vē­la­mā ap­jo­mā un kā turp­māk at­tīs­tī­sies lauk­saim­nie­cī­bas no­za­re Lat­vi­jā.

Varbūt tomēr iztiksim bez valstiska mēroga eksperimentiem?

- 16.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pa­stāv ļo­ti ti­ca­ma ie­spē­ja, ka pa­vi­sam drī­zā nā­kot­ne Lat­vi­jas iekš­po­li­ti­kas mā­cī­bu grā­ma­tas va­rē­tu tikt pa­pil­di­nā­tas ar vir­kni uz­ska­tā­mu pie­mē­ru par to, kā bez īpa­šas pie­pū­les sa­graut vēr­tī­gu ide­ju, un ko pa­vi­sam no­teik­ti ne­va­jag da­rīt, ja ra­du­sies vēl­me pie­da­lī­ties lie­la­jā po­li­ti­kā, cen­šo­ties pie­teikt se­vi un kom­pā­ni­ju kā no­piet­nus spē­lē­tā­jus. Ru­na, pro­tams, ir par Zat­le­ra re­for­mu par­ti­ju (ZRP), ku­ras pie­tei­kums vis­maz līdz šim brī­dim ir tik ne­no­pietns, bet paus­tās ide­jas tik ab­sur­das, ka ne­ko ci­tu kā smiek­lus caur asa­rām iz­rai­sīt nav spē­jīgs.

Sarakstā zaķis cilpas met

- 16.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Za­ļo un zem­nie­ku sa­vie­nī­ba, šķiet, vē­las Vid­ze­mes sa­rak­stā ne­daudz pa­ro­ta­ļā­ties ar kan­di­dā­tu sa­stā­vu un iz­vie­to­ju­mu. Tas vie­tu­mis at­stāj ju­cek­lī­gu, gar­au­ša pie­pē­do­ta snie­ga, ie­spai­du. Da­žu cil­vē­ku klāt­būt­ne ir ne­iz­pro­ta­ma, pat lie­ka. Vai sprie­dzes lai­kā ir prā­tī­gi eks­pe­ri­men­tēt? Pērn ZZS šeit gu­va se­šus man­dā­tus, bet ta­gad lis­tē ir vis­maz des­mit cil­vē­ki, kas ap­vie­nī­bai vi­ņu pie­re­dzes dēļ jā­cen­šas ie­da­būt Sa­ei­mā. Tā­pat ZZS, ska­ļi no­lie­dzot, ka līdz­ši­nē­jie li­kum­de­vē­ji pel­nī­ja at­lai­ša­nu, ļā­vās pub­li­kas pra­sī­bai pēc «jau­nām se­jām» — 16 kan­di­dā­tu ne­bi­ja pēr­na­jā sa­rak­stā.

«Vienotība» piedāvā superkomandu

- 16.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Jaun­di­bi­nā­tā par­ti­ja «Vie­no­tī­ba», ne­ņe­mot vē­rā tās lī­de­ru mē­ne­ša sā­ku­mā pa­spru­ku­šās vie­dok­ļu ne­sa­ska­ņas, spē­ja ope­ra­tī­vi un bez pub­lis­kām kais­lī­bām pie­teikt pār­lie­ci­no­šu de­pu­tā­tu kan­di­dā­tu ko­man­du. Ie­spē­jams, tie­ši Vid­ze­mes vē­lē­tā­jiem pie­dā­vā­tais sa­raksts ir pats spē­cī­gā­kais no vi­sām Lat­vi­jas par­ti­ju lis­tēm vi­sos ap­ga­ba­los.

Londonas nemieri

- 12.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Vai­rā­kas nak­tis no­ti­ka jau­nie­šu veik­ti grau­ti­ņi Lon­do­nā un vēl vai­rā­kās ci­tās An­gli­jas pil­sē­tās. Kā kaut kas tāds bi­ja ie­spē­ja­mi Lon­do­nā — se­nas de­mo­krā­ti­jas met­ro­po­lē ar la­bi strā­dā­jo­šu po­li­ci­ju?

Zaļzemniekiem «dūriens mugurā»

- 11.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Šīs ne­dē­ļas sā­ku­mā iz­čāk­stē­ja var­būt pat gal­ve­nā ār­kār­tas vē­lē­ša­nu in­tri­ga — Ai­vars Lem­bergs at­tei­cās kan­di­dēt uz 11. Sa­ei­mu. Mēs ne­re­dzē­sim TV ek­rā­nā vi­ņa ver­bā­lās div­kau­jas ar ag­rā­ko «pu­de­les brā­li» Val­di Zat­le­ru*. Ta­ču, ja gai­dā­mo dis­ku­si­ju vē­ro­tā­ji jūt vil­ša­nos, tad Za­ļo un zem­nie­ku sa­vie­nī­ba ir zau­dē­ju­si sa­vu spē­cī­gā­ko trum­pi.

Konkrētības deficīts politiķu vīzijās

- 8.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Priekš­vē­lē­ša­nu sprints uz­ņem tem­pu. In­for­ma­tī­vo tel­pu aiz­vien vai­rāk aiz­ņem po­li­ti­ķi un zi­ņas par un ap po­li­ti­ku. Līdz šim gal­ve­no­kārt do­mi­nē tā­di «no­piet­ni» po­li­tis­ki te­ma­ti kā Zat­le­ra Re­for­mu par­ti­jas lo­go, Šle­se­ra un eks­pre­zi­den­ta skaid­ro­ša­nās, kurš ku­ram pie­sē­dies bla­kus «Jau­nā viļ­ņa» lai­kā, Lem­ber­ga pa­zi­ņo­ju­mi par kār­tē­jo sa­zvē­res­tī­bu pret vi­ņu vai Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­jiem, vis­lat­vie­šu vēr­ša­nās tie­sā pret ties­lie­tu mi­nis­tru un kār­tē­jā (iz)skaid­ro­ša­nās starp «Vie­no­tī­bā» ie­tilp­sto­ša­jiem po­li­tis­ka­jiem spē­kiem.To­mēr pa­ma­zām po­li­ti­ķi sāk arī ru­nāt par bū­tis­ko — ide­jām par to, kā pār­val­dīs val­sti, ja tiks pie va­ras.

Piedāvājums — kā no lietotu preču kataloga

- 5.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

No­tie­ko­šais Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nu sa­ka­rā lie­lā mē­rā at­gā­di­na spē­li ar sa­bo­jā­tiem te­le­fo­niem, kad vie­na teik­tais vārds spē­lē­tā­ju rin­das ot­ra­jā ga­lā tiek sa­dzir­dēts glu­ži ci­tāds. Tā arī de­pu­tā­tu kan­di­dā­tu sa­rak­stu sa­stā­dī­tā­ji  ne­spēj vai par va­rī­tēm ne­grib sa­dzir­dēt nu­pat no­ti­ku­ša­jā re­fe­ren­du­mā pār­lie­ci­no­ši iz­teik­to ne­uz­ti­cī­bu 10. Sa­ei­mai. Tā­tad — arī šīs Sa­ei­mas de­pu­tā­tiem. Ne­tiek sa­dzir­dē­ti arī so­ci­o­lo­ģis­ko ap­tau­ju re­zul­tā­ti, kas lie­ci­na, ka sep­tem­brī uz 11. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām Lat­vi­jas pil­so­ņi ga­ta­vo­jas do­ties pat vēl ak­tī­vāk ne­kā uz tau­tas no­bal­so­ša­nu, ta­ču lie­lā­kā da­ļa šo­brīd ap­gal­vo, ka bal­sos vien par jau­na­jiem, Sa­ei­mā līdz šim ne­bi­ju­ša­jiem un tau­tas ko­pī­gi ne­iz­brā­ķē­tā­jiem de­pu­tā­tu kan­di­dā­tiem.

Par Valmieras tirgu

- 5.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Bied­rī­ba «SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS» vēr­su­sies Val­mie­ras paš­val­dī­bā ar ie­snie­gu­mu par Val­mie­ras tir­gu, uz ko esam sa­ņē­mu­ši 17.05.2011 at­bil­di Nr.1-3-13/11/1067. Diem­žēl at­bil­de mūs ne­ap­mie­ri­na, jo tā ne­sniedz pil­nī­gu skaid­rī­bu par tir­gus lik­te­ni.

Eiropas jājamzirgs — brīvprātība

- 4.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Sabiedrība tik tiešām ir slima! To kārtējo reizi konstatēju, saņemot e-pastā mēstuli no Nodarbinātības valsts aģentūras par brīvprātīgā darba popularizēšanu. Pēc definīcijas «Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatīts aktivitāte, kas notiek bezpeļņas sektorā, un: kur labuma guvējs ir sabiedrība un brīvprātīgais; kas notiek no brīvprātīgā brīvas gribas; kas notiek bez samaksas.» Pie tam Eiropas Savienība 2011. gadu ir pasludinājusi par Brīvprātīgā darba gadu. Un tā mēs mērkaķojamies līdzi. Protams, visādu fondu un fondiņu vadītāji ietērpjas zili-dzelteni zvaigžņotās apakšbiksēs un pilnām mutēm stāsta, cik labi ir strādāt bez maksas...

Pēdējie prieciņi

- 4.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Val­do­šās «Vie­no­tī­bas» po­li­ti­ķi ir tā pie­ra­du­ši pie paš­rei­zē­jās iz­re­dzē­tī­bas, ka snieg­ta­jās in­ter­vi­jās iz­tē­lo se­vi par va­ras cen­tru arī 11. Sa­ei­mā. To­mēr trej­par­ti­jai, kas sest­dien no­lē­mu­si bei­dzot pār­tapt sa­lie­dē­tā po­li­tis­kā spē­kā, daudz ie­spē­ja­mā­ka ir grēk­āža lo­ma.

Partiju arēnā

- 1.Augusts, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Tagad, kad sabiedrība ir izrādījusi, ka malā nesēdēs, kamēr lāči dala medu, atliek cerēt uz šādas attieksmes saglabāšanos — jo ir nepieciešams pieskatīt jaundibinātās partijas, par pieredzējušajām nemaz nerunājot.

Ko piedāvā Vidzemes plānošanas reģions

- 29.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Tas ieteic sabiedrības novecošanās problēmu Vidzemē risināt ar imigrāciju no jaunattīstības valstīm. Tā secināju, izlasījis Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) kārtējo preses relīzi. Nesapratu, kā uztvert atsūtīto — kā neveiksmīgu, nekritiski uztvertas globalizācijas ideoloģijas apdvestu 1. kursa komunikāciju vai politoloģijas studentu semināra projektu vai ārēju spēku rūpīgi plānotu neirolingvistiskās programmēšanas darbību latviešu tautas iznīcības tuvināšanai.

Pļauka režīmam

- 29.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Jā, tieši par pļauku 10. Saeimai, visiem 100 tajā savēlētajiem deputātiem, uzskatu pagājušās sestdienas tautas referenduma rezultātus.

Trīspusējs ieguvums

- 28.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Naivā jūsma par «jaunajiem un tīrajiem», kas nākšot politikā un vērsīšot visu uz labu, man atgādina pasaku par ķēniņa rīkojumu vecos ļaudis kā liekās mutes likt ragaviņās un vest uz mežu. Grūtos laikos, un tādus mēs paši sev esam sarūpējuši, arī politikā zelta vērtē ir tādi «vecie stagnanti», kas zina, kas un kā jādara krīzes brīdī.

Atbildību kā darbos, tā vārdos!

- 22.Jūlijs, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Valsts prezidenta stratēģiskās analīzes komitejas (SAK) vadītāja Roberta Ķīļa pavēstītais par pāreju Latvijā uz nabadzības pabalstiem pēc pieciem gadiem, tātad ar 2016. — 2017. gadu, mani, kā mūsu valsts pilsoni un iedzīvotāju paaudžu paaudzēs, vienkārši satrieca.