Viedokļi

Kāpēc gan padzīt no arēnas mēmo klaunu

- 20.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Po­li­ti­kā ne­pie­pil­dī­ti drau­di bie­ži vien ir iz­de­vī­gā­ki ne­kā to īs­te­no­ša­na. Sa­ei­mas de­pu­tāts, kas ne­zi­na valsts va­lo­du, ir iz­de­vīgs par­la­men­ta na­ci­o­nā­lis­tiem: par ko vi­ņi šaus­mi­nā­sies, kad lat­vju tau­tas bu­bu­lim Krav­co­vam at­ņems man­dā­tu?

Vai Latvijai vajadzīgs bijušais Maskavas mērs

- 18.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pē­dē­jo die­nu ska­ļā­kais no­ti­kums, pro­tams, ir in­for­mā­ci­ja par bi­ju­šā Krie­vi­jas gal­vas­pil­sē­tas Mas­ka­vas mē­ra Ju­ri­ja Luž­ko­va vēl­mi ie­gūt pa­stā­vī­gās uz­tu­rē­ša­nās at­ļau­ju Lat­vi­jā un iekš­lie­tu mi­nis­tres Lin­das Mūr­nie­ces lē­mums ie­kļaut Luž­ko­vu Lat­vi­jai ne­vē­la­mo per­so­nu jeb tā dē­vē­ta­jā mel­na­jā sa­rak­stā. «Vīrs kep­kā» sa­vas as­toņ­pa­dsmit ga­dus il­gās at­ra­ša­nās Mas­ka­vas mē­ra krēs­lā lai­kā ir sa­ru­nā­jis tik daudz slik­ta par Lat­vi­ju, ka ci­tā­du iz­nā­ku­mu die­zin vai va­rē­ja gai­dīt.

Lētticība vai varonība?

- 17.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Kas mēs bi­jām — nel­gas vai va­ro­ņi — un ko mēs no­sar­gā­jām — brī­vī­bu vai ver­dzī­bu — šo­dien sev jau­tā ne viens vien 1991. ga­da ba­ri­kā­žu da­līb­nieks. Kur pa­li­ku­si to­rei­zē­jā vie­no­tī­ba un ne­sav­tī­ba, kā­pēc tos pa­šus, ko to­laik bi­jām ga­ta­vi uz ro­kām nē­sāt, šo­dien gri­bam lin­čot un spun­dēt aiz res­tēm? Dzej­nieks Jā­nis Pe­ters laik­rak­sta Die­na sest­die­nas nu­mu­rā skaid­ro: «Kur ir re­vo­lū­ci­ja, tur ir blē­ži. Tas ir ne­iz­bē­ga­mi».

Uz mežu — ne traucēt, bet palīdzēt

- 17.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Dzīv­nie­kiem me­žā paš­laik ir ļo­ti grū­ti, jeb­kurš vi­ņu trau­cē­jums var kļūt le­tāls. Dzīv­nie­ki, bēg, skrien, pa­tē­rē ener­ģi­ju, bet dzi­ļa­jā snie­gā ba­rī­bas ie­gu­ve spē­ku at­jau­no­ša­nai ir ap­grū­ti­nā­ta. Pret sēr­snas asa­jām šķaut­nēm tiek trau­mē­tas kā­jas, tās asi­ņo. Arī me­ža dar­bi­nie­kiem pār­vie­to­ties ir pro­ble­mā­tis­ki, tā­dēļ si­tu­ā­ci­ju pil­nī­bā iz­vēr­tēt ne­va­ram, bet ir jau ma­nī­tas kri­tu­šas, no­asi­ņo­ju­šas stir­nas, re­dzam, ka tik dzi­ļos snie­gos ap­drau­dē­ti ir arī stalt­brie­ži un pat me­ža­cū­kas. Med­nie­kiem ir jau nā­cies no­šaut da­žus su­ņus, kas va­jā­ju­ši stir­nas. To gan uz­ska­tu par ga­lē­jo lī­dzek­li. Saim­nie­kiem jā­ie­gau­mē, ka šā­dā zie­mā su­ņu brī­va iz­skrai­dī­ša­nās nav pie­ļau­ja­ma. Ne­līdz uz­pur­nis, jo suns dzīv­nie­ku no­trenc un iz­nā­kums ir tik­pat asi­ņains un tra­ģisks.

Kaķi, lauvas un protestētāji

- 14.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pirms di­viem ga­diem 13. jan­vā­rī Rī­gā ri­si­nā­jās mier­mī­lī­go Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ska­tī­ju­mā dra­ma­tis­ki no­ti­ku­mi. Pēc da­žu po­li­ti­ķu re­klā­mas pa­sā­ku­ma ar cē­lu no­sau­ku­mu «tau­tas sa­pul­ce» iz­cē­lās ie­lu grau­ti­ņi. Kā mēs šo­dien re­dzam, re­klā­ma ir at­mak­sā­ju­sies. Sa­pul­ces gal­ve­nie ini­ci­a­to­ri Atis Pa­briks ir aiz­sar­dzī­bas mi­nistrs, bet Ai­gars Što­ken­bergs — ties­lie­tu. Kas bi­ja īs­tais sa­pul­ces mēr­ķis?

Knābī iestrēdzis kauls

- 13.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Mi­nis­tru pre­zi­dents ti­kai uz­rā­da sa­vu bez­spē­cī­bu, cen­šo­ties at­ri­si­nāt Ko­rup­ci­jas no­vēr­ša­nas un ap­ka­ro­ša­nas bi­ro­ja va­dī­tā­ja un vi­ņa viet­nie­ku ķil­das. KNAB priekš­nie­ku Nor­mun­du Vil­nī­ti no val­dī­bas gal­vas pre­ten­zi­jām sar­gā Sa­ei­mas do­tais uz­ti­cī­bas man­dāts.

Krievijā ciena nacionālu stāju

- 13.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Jau 22 ga­du ve­cu­mā sā­ku strā­dāt Krie­vi­jā ar pir­mo zā­ģi kok­ap­strā­des biz­ne­sā. Pa šiem ga­diem es­mu no­nā­cis pie vie­na se­ci­nā­ju­ma — jo na­ci­o­nā­lāks cil­vēks, jo vi­ņam ir lie­lāks veik­smes stāsts Krie­vi­jā.

Zaļās enerģijas sāga

- 12.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Pē­dē­jo die­nu no­ti­ku­mi, kad pa­ma­tī­gi sa­snie­gu­šais sniegs, glu­ži kā iz­smie­dams glo­bā­lās sa­sil­ša­nas te­o­rē­ti­ķus, at­stā­ja bez elek­trī­bas tūk­sto­šiem māj­saim­nie­cī­bu vi­sā Lat­vi­jā, liek aiz­do­mā­ties ne ti­kai par uz­ņē­mu­ma «Latv­ener­go» spē­ju re­a­ģēt uz šā­dām ār­kār­tas si­tu­ā­ci­jām, bet arī par tā­du jau­tā­ju­mu kā at­jau­no­ja­mā ener­ģi­ja. Pa­rei­zāk — par to, ka vi­sa šī sis­tē­ma iz­ska­tās bal­tiem die­giem šū­ta pie si­les tu­vāk eso­šo (vai bi­ju­šo) «vien­lī­dzī­gā­ko dzīv­nie­ku» pa­da­rī­ša­na.

Gudri kļūstam, kad rodas problēma

- 10.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Piekt­dien snie­ga sva­ru ne­iz­tu­rē­ja un ie­bru­ka «Do­be­les dzir­nav­nie­ka» no­lik­ta­vas jumts Val­mie­rā, bet ne­dē­ļas no­ga­lē arī Maz­sa­la­cas pu­sē ie­bru­ka saim­nie­cī­bas ēkas jumts. Lī­dzī­gas zi­ņas sa­ņem­tas arī no ci­tām vie­tām Lat­vi­jā.

Si­tu­ā­ci­ju vēr­tē Val­mie­ras būv­val­des gal­ve­nais būv­in­spek­tors JURIS MELLĒNS:

Mūsu kaimiņš eiro

- 7.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Lat­vi­jai gads sā­kās ne­veik­smī­gi. Pro­tams, pu­te­ņu sa­raus­tī­tās elek­tro­lī­ni­jas drīz sa­la­bos. Snie­ga krā­vu­mi, kas brem­zē sa­tik­smi un iz­tuk­šo pil­sē­tu bu­dže­tus, reiz no­ku­sīs. To­ties mēs vēl il­gi ap­zi­nā­si­mies, ka at­kal vel­ka­mies as­tē tra­di­ci­o­nā­la­jiem zie­meļ­pu­ses sān­cen­šiem — tur­klāt ar ba­žām at­pa­likt pa­vi­sam.

Divi iemesli vienmuļības kliedēšanai

- 4.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Sā­ko­ties jau­nam ga­dam, glu­ži li­kum­sa­ka­rī­ga ir vēl­me gai­dīt no tā ko gai­šu un po­zi­tī­vu, ce­rot, ka ne­gā­ci­jas pa­li­ku­šas pa­gāt­nē. To var vien­līdz at­tie­ci­nāt kā uz cil­vē­kiem, tā arī uz val­stīm, un Lat­vi­ja ša­jā zi­ņā nav iz­ņē­mums. Vie­nī­gā pro­blē­ma, ka ko īpa­ši gai­šu šo­gad sa­ska­tīt vis­maz pa­gai­dām ir pa­grū­ti. Pro­tams, ja ne­skai­ta to, ka slik­tāk (valsts mē­ro­gā) vairs ne­būs, un tā­dus jaut­rus pa­sā­ku­mus, kā Valsts pre­zi­den­ta vē­lē­ša­nas un par­ti­jas «Vie­no­tī­ba» tap­ša­na.

Cerība ir jaunie

- 3.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

JĀNIS LŪSIS — vi­su tri­ju olim­pis­ko me­da­ļu lau­re­āts šķē­pa me­ša­nā, bied­rī­bas Se­ni­o­ru Aka­de­mia Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­ju­mā Val­mie­rā:

— Jau­nā ga­dā ce­rī­bas sais­tās ar jau­no. Iz­dots Šķēp­me­tē­ju klu­ba ka­len­dārs 2011. ga­dam. Tas vel­tīts mū­su nā­kot­nei — jau­nat­nei. Prieks, ka Lat­vi­jā šķēp­me­ša­nā pa­rā­dī­jies jau­nais vil­nis.

Pie Jaunā gada "dāvanu" maisa

- 3.Janvāris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Iz­šau­ti ga­du­mi­jas svēt­ku sa­lū­ti, bei­gu­ši pauk­šķēt šam­pa­nie­ša kor­ķi, un dzī­ve at­kal at­grie­zu­sies ik­die­nas ri­tu­mā — pil­sē­tas mērs de­vies ap­sveikt pir­mo 2011. ga­da jaun­dzi­mu­šo, si­nop­ti­ķi tur­pi­na brī­di­nāt par ie­spē­ja­miem no­kriš­ņiem, daudz­dzī­vok­ļu na­mu ie­mīt­nie­ki sa­trau­ku­šies par bez­saim­nie­ku ka­ķu skai­ta pa­lie­li­nā­ša­nos pa­gal­mos, bet ska­ņu māk­slas cie­nī­tā­ji ga­ta­vo­jas XX Zie­mas mū­zi­kas fes­ti­vā­la kon­cer­tu bau­dī­ša­nai ne­dē­ļas no­ga­lē.

Novēlējuma vietā...!

- 31.Decembris, 2010
Viedokļi
Portālā

31. decembra nakts... Šampanieša glāzes šķind biežāk nekā parasti, TV ekrānos – izmeklētāks raidījumu piedāvājums, cilvēki viens otram vairāk smaida... Dažos vārdos: līksmība sit augstu vilni. Tikai cik gadījumos šī līksmība ir īsta? Cik dziļi un patiesi ceļo veltītie laimes vēlējumi? Cik daudz no visas šīs parādes ir mīlestība un cik – sekošana pūlim, izrādīšanās un pašapliecināšanās? Bet cik – vienkārši „atslēgšanās” no ikdienas, kas ir tālu no ideālās?

2010. gads: labie darbi un sliktie darbi

- 28.Decembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Tu­vo­jo­ties ga­da no­slē­gu­mam, pie­ņemts ap­ko­pot tā sva­rī­gā­kos no­ti­ku­mus. Jā­ņem vē­rā, ka viss aiz­ejo­šais gads pa­gā­ja eko­no­mis­ko pro­blē­mu zī­mē, par ko nav īs­ti skaidrs, vai ar tām kāds arī cī­nī­jās vai ti­kai cen­tās lo­ka­li­zēt un pēc ie­spē­jas ap­dzēst uguns­grē­kus, tam­dēļ arī sva­rī­gā­kie no­ti­ku­mi ir at­bil­sto­ši.

Svarīgāka par dzimšanas dienu

- 28.Decembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tāts Romāns Naudiņš (TB/LNNK/Vi­su Lat­vi­jai) no sa­vas ka­ba­tas valsts svēt­kos 18. no­vem­brī no­dro­ši­nā­ja arī pen­si­o­nā­riem un 3. gru­pas in­va­lī­diem bez­mak­sas sa­bied­ris­ko trans­por­tu pil­sē­tā.

Latvieši — burvju mākslinieku tauta

- 27.Decembris, 2010
Viedokļi
Laikrakstā

Ga­da no­ga­lē, kad da­žā­dās jo­mās un ka­te­go­ri­jās tiek vēr­tē­ti no­ti­ku­mi un cil­vē­ki, bri­tu ne­dē­ļas žur­nā­la Eco­no­mist ko­res­pon­dents Ed­vards Lū­kass iz­vēr­tē­jis arī ga­da spilg­tā­kos va­ro­ņus Aus­trum­ei­ro­pas eko­no­mi­kā un po­li­ti­kā, kā arī no­tei­cis vi­ņiem bal­vas.