Viesis

Jāspēj saņemties un iet tālāk

- 8.Marts, 2012
Viesis
Laikrakstā

ILUTA URBANOVIČA nav me­ga po­pu­lā­ra me­ne­dže­re vai sa­bied­rī­bā pa­zīs­ta­ma dā­ma mū­su pu­sē, bet šī sta­tu­sa cie­nī­ga gan — ak­tī­va un ide­jām ba­gā­ta sie­vie­te, fi­zio­te­ra­pei­te, spor­ta zi­nāt­nes ma­ģis­tran­te, Vid­ze­mes Olim­pis­kā cen­tra SPortA un re­ha­bi­li­tā­ci­jas cen­tra va­dī­tā­ja un vēl trīs bēr­nu mā­mi­ņa. Dzī­ves pie­pil­dī­ju­mu vi­ņa at­ra­du­si me­di­cī­nas jo­mā, ko uz­ska­ta par sirds­dar­bu.

Bagātība, ko nevar atņemt

- 1.Marts, 2012
Viesis
Laikrakstā

Va­kar Val­mie­rā sev no­zī­mī­gu cil­vē­ku vi­dū cie­nī­ja­mu gads­kār­tu no­svi­nē­ja SILVIJA GRIESTIŅA. Vi­ņas pa­zi­nē­ji sa­ka: cil­vēks ar sa­vu no­stā­ju!

Tikai ģimenē pa īstam esi tu pats

- 23.Februāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

Lat­vi­jas Jāt­nie­ku fe­de­rā­ci­jas Ga­da bal­vu pa­snieg­ša­nas ce­re­mo­ni­jā vie­nu no tām sa­ņē­ma SIA Zirg­au­dzē­ta­va Ko­cē­ni līdz­īpaš­nie­ce DACE STŪRE. Pres­ti­žais ap­bal­vo­jums jau ot­ro ga­du pēc kār­tas at­ce­ļo uz Ko­cē­niem, jo Da­ce un vi­ņas dēls Kār­lis Stū­ris ir uz­va­rē­tā­ji pa­jū­gu brauk­ša­nā vien­zir­gu kla­sē.

Būs zvaigžņota nakts

- 16.Februāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

Sko­lo­ša­nās laiks

ILGONIS ATSLĒGA ir lepns, ka — val­mie­rie­tis. Bēr­nī­bas pir­mie ga­di ri­tē­ju­ši Lim­ba­žu ie­lā. No tiem maz at­mi­ņu. Tur­pi­nā­jums mā­jā Ma­za­jā Sta­ci­jas ie­lā. Tur ir vē­lāk po­pu­lā­rais ārsts An­dris Pin­ka un vi­ņa mā­sa An­da, arī Lie­pi­ņu ģi­me­ne, tā­pat Zi­gurds Ābe­le un vi­ņa mā­te, arī brā­ļi Eli­ā­si, mi­li­či. Prā­tā arī ka­zu pul­ciņš Gauj­ma­lā un pie at­te­kas. Ta­jā mā­jā, ta­gad Ma­za­jā Sta­ci­jas ie­lā 11, sa­vu bēr­nī­bu va­dī­jis arī Ša­nas bied­rī­bas vir­sai­tis Kār­lis Kon­rāds (1889 — 1972).

Ļauties dzīves plūdumam

- 9.Februāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

Vid­ze­mes Augst­sko­las lek­to­re ILZE GRĪNFELDE un ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži vie­na no di­bi­nā­tā­jām nu jau četr­pa­dsmit ga­dus Val­mie­ru uz­ska­ta par sa­vām mā­jām:

— Es­mu bi­ju­sī si­gul­die­te, kas no­kļu­va Vid­ze­mes Augst­sko­las ot­rā ga­da «ie­sau­ku­mā». Pa­bei­dzu Tū­ris­ma or­ga­ni­zā­ci­jas un va­dī­bas no­da­ļu un jau nā­ka­ma­jā ru­de­nī sā­ku šeit strā­dāt. Strau­ji un ne­gai­dī­ti, bet es­mu prie­cī­ga, kā ir sa­nā­cis. Ir cil­vē­ki, kas mērķ­tie­cī­gi vei­do sa­vu dzī­vi, bet mans ceļš līdz Val­mie­rai un arī līdz­ši­nē­jā dzī­ve ir vei­do­ju­sies da­žā­du sa­kri­tī­bu re­zul­tā­tā, kas zi­nā­mā mē­rā bal­stās uz li­kum­sa­ka­rī­bām. Man pa­tīk ļau­ties plū­du­mam, ne­vis cī­nī­ties pret strau­mi un iz­do­māt māk­slī­gas un ne­sa­snie­dza­mas lie­tas, kas vai­rāk ra­da pro­blē­mas, ne­kā ļauj at­tīs­tī­ties.

"Kantoris 04" acītes gadā

- 9.Februāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

Pēc ie­tu­rē­tas lie­lu māk­sli­nie­ku cie­nī­gas pau­zes Lat­vi­jas šlā­ge­rap­tau­jā at­kal pa­rā­dī­ju­sies Kan­to­ra 04 iz­pil­dī­ta tu­vo Aus­tru­mu me­lo­di­ja, kam vār­dus ar pie­ko­di­nā­ju­mu ne­ie­slīgt pā­rāk gud­rās un dzi­ļās do­mās sa­ce­rē­ju­si kād­rei­zē­jā kul­tū­ras na­ma māk­sli­nie­cis­kā Dai­na Sti­kā­ne.

Smagi, bet skaisti

- 2.Februāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

Lat­vi­jas Jāt­nie­ku fe­de­rā­ci­jas 2011. ga­da bal­vas pa­snieg­ša­nas ce­re­mo­ni­jā 14. jan­vā­rī, klāt­e­so­šiem pie­ce­ļo­ties, īpa­šo ap­bal­vo­ju­mu Par mū­ža ie­gul­dī­ju­mu jāt­nie­ku spor­ta at­tīs­tī­bā sa­ņē­ma vai­rāk­kār­tē­ja bi­ju­šās PSRS un Lat­vi­jas čem­pi­o­ne šķēr­šļu pār­va­rē­ša­nā, jo­pro­jām ak­tī­va tre­ne­re un zirg­ko­pe ASTRĪDA ORLOVA.

Iedvesma un gandarījums — darbā

- 26.Janvāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

GUNA MEDNE. Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu un pa­sā­ku­mu no­da­ļas va­dī­tā­ja.

— Feb­ru­ā­rī būs 26 ga­di, kā no kul­tū­ras na­ma ie­nā­cu mu­ze­jā, pre­cī­zāk baz­nī­cā, to­laik — kon­cert­zā­lē. Man spe­ci­a­li­tā­te ir kul­tū­ras pa­sā­ku­mu me­to­di­ķis-or­ga­ni­za­tors, re­ži­sors, — Gu­na skaid­ro, ka to­laik cil­vē­ki ar šā­du iz­glī­tī­bu Lat­vi­jas mu­ze­jos bi­ja ļo­ti maz. — Gun­ta Ei­du­ka, nu jau ne­lai­ķe, to­reiz gā­ja bēr­na gai­dī­ša­nas at­va­ļi­nā­ju­mā, un tā sā­ku, mans darb­au­dzi­nā­tājs bi­ja Lai­mo­nis Liep­nieks.

"Silmači" mums ir iekšā

- 12.Janvāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

Šovakar Valmieras teātrī (un arī Liepājas teātrī) pirmizrāde notiks kādai drosmīgai lugai. Jo dramaturgam vajadzīga uzdrošināšanās, lai mēģinātu turpināt ko tik ļoti populāru, mīlētu un zināmu kā Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas Silmačos.

Līdzsvarā starp sevi un pasauli

- 5.Janvāris, 2012
Viesis
Laikrakstā

INESE EBELE ir vie­na no Vid­ze­mes Augst­sko­las ab­sol­ven­tiem, kas pēc stu­di­jām no­lē­ma sais­tīt sa­vu dzī­vi ar aka­dē­mis­ko kar­je­ru un at­tīs­tīt šo mā­cī­bu ie­stā­di. Vi­ņa at­zīst, ka Vid­ze­mes Augst­sko­las at­tīs­tī­ba bi­ju­si strau­ja. Tik­pat strau­ja bi­ju­si vi­ņas kar­je­ra no stu­den­tes līdz Tū­ris­ma or­ga­ni­zā­ci­jas un va­dī­bas ba­ka­lau­ra stu­di­ju pro­gram­mas di­rek­to­rei.

Atbilde jāatrod katram pašam

- 22.Decembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Val­mie­ras Ro­mas ka­to­ļu drau­dze ir sva­rī­ga no­ti­ku­ma gai­dās — 24. de­cem­brī Ziem­svēt­ku Sv. mi­se no­tiks celt­nie­ku vēl ne­pa­beig­tās jau­nās baz­nī­cas tel­pās. Pats sa­vas baz­nī­cas cē­lājs — tā ta­gad sa­ka par Val­mie­ras Ro­mas ka­to­ļu drau­dzes pries­te­ri LAURI MALNAČU.

Ai­ci­nā­jām vi­ņu kļūt par laik­rak­sta Ziem­svēt­ku vie­si.

Sapņos balts busiņš...

- 16.Decembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

MARIKA ROLMANE, pe­da­go­ģe, kor­meis­ta­re, di­ri­ģen­te, dzi­mu­si Val­mie­rā, ēkā Be­ā­tes ie­lā, kur jau il­gus ga­dus ta­gad ir mū­zi­kas sko­la.

Ta­jā tel­pā ta­gad bēr­niem kla­vie­res spē­lēt mā­ca Rit­ma Pē­ter­so­ne. Te bi­ju­si arī Bai­bas Bu­bie­res sol­fe­džo kla­se. Tie­ši vi­ņa sa­pra­tu­si: mei­te­nei mūžs ri­tēs mū­zi­kā. Pie šīs sko­lo­tā­jas sāk­ta arī di­ri­ģē­ša­nas pa­ma­tu ap­gu­ve, bet mū­zi­kas sko­lā ab­sol­vē­ta Edu­ar­da Jir­gen­so­na vi­joļ­spē­les kla­se. Pēc tam pa­beig­ta arī ko­ra kla­se.

Arī sapņiem ir derīguma termiņš

- 9.Decembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

DACE PASTARE. Vie­ni vi­ņu at­ce­ras kā Pie­na ak­ci­jas dum­pi­nie­ci, ot­ri kā lauk­saim­nie­ku vie­dok­ļa pau­dē­ju 13. jan­vā­ra tau­tas sa­pul­cē Do­ma lau­ku­mā, bet ci­tiem vi­ņa ir lauk­saim­nie­cī­bas pa­kal­po­ju­mu ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas Mār­ša­va val­des priekš­sē­dē­tā­ja. Sep­tem­brī laik­raksts Die­nas Biz­ness šo strau­ji au­go­šo uz­ņē­mu­mu ie­kļā­va sa­vā sa­rak­stā Ga­ze­le 2011, bet valsts svēt­kos Da­ce sa­ņē­ma Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas At­zi­nī­bas rak­stu.

Zeme ar mani sadzīvo

- 2.Decembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Paš­laik te­āt­rī top di­vi dar­bi — Jaun­ga­da kon­certs Ta­vas sak­nes ta­vā ze­mē un Anš­la­va Eg­lī­ša lu­ga Bez­kau­nī­gie ve­či, to ko­pā vei­do to­po­šie re­ži­so­ri, Lat­vi­jas Kul­tū­ras aka­dē­mi­jas 3. kur­sa stu­den­ti REINIS SUHANOVS un JĀNIS ZNOTIŅŠ. Uz jau­tā­ju­mu par šo sa­dar­bī­bu abi at­bild la­ko­nis­ki: strā­dā ko­pā tā­pēc, ka ir se­ni drau­gi kopš Kan­da­vas lai­kiem — tā ir vi­ņu dzim­tā pu­se. Ko­pīgs abiem arī tas, ka aiz mu­gu­ras jau ir vie­na augst­sko­la. Rei­nis pa­bei­dzis Māk­slas aka­dē­mi­jā sce­no­grā­fus, Jā­nis — Uni­ver­si­tā­tē ģeo­grā­fus.

Rūdījums turpmākai dzīvei

- 25.Novembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Nā­kam­piekt­dien Val­mie­ras spor­ta sko­la at­zī­mēs pus­gad­sim­ta ju­bi­le­ju. Tā gan tiks svi­nē­ta bez ak­tī­vo pel­dē­tā­ju klāt­būt­nes, kam tie­ši to­brīd pa­re­dzē­ti star­ti No­va­du kau­sa iz­cī­ņā, bet, kā at­zī­mē­ja sko­las di­rek­to­re LĪGA DZENE, lai vi­sus da­bū­tu vie­nu­viet, pa­sā­kums bū­tu jā­rī­ko pirm­die­nā.

Šerpā Valentīna no TV šova "Lauku sēta"

- 17.Novembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Lat­vi­jas TV šo­vā Lau­ku sē­ta viens no ko­lo­rī­tā­ka­jiem per­so­nā­žiem bi­ja ap­svie­dī­gā VALENTĪNA ROZIŅA no Bren­gu­ļu pa­gas­ta. Lai arī vi­ņu kā spē­cī­gā­ko kon­ku­ren­ti no tā­lā­kas līdz­da­lī­bas iz­bal­so­ja šo­va da­līb­nie­ki, vi­ņas fa­nu pulks no tā ne­ma­zi­nā­jās. Va­len­tī­na at­zīst, ka tik daudz la­bes­tī­bas, kā paš­laik drau­gos, vi­ņa ne­kad ag­rāk ne­esot sa­ņē­mu­si.

Nav tā, kā grāmatās rakstīts

- 11.Novembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Āt­ri do­mā un rī­ko­jas. Se­ko lī­dzi jau­na­jam, bet ir pie­sar­dzī­ga ar ga­lē­jiem, ra­di­kā­liem lī­dzek­ļiem, vien­mēr sū­ta pie spe­ci­ā­lis­tiem. Ļo­ti aiz­ņem­ta, bet ne­kad ne­at­sa­ka stei­dza­mos ga­dī­ju­mos. Ve­ci cil­vē­ki un bēr­ni vi­ņu ie­mī­ļo­ju­ši.

Tā pa­cien­ti par ģi­me­nes ār­sti MARIKU GRŪSLI Rū­jie­nā. Ru­nā­jam, bet te­le­fons ik pēc lai­ci­ņa zva­na, lai gan dar­ba laiks jau bei­dzies. Ne­va­ru ne­at­bil­dēt, dak­te­re at­vai­no­jas.

Izvēlējās Valmieru

- 4.Novembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

* Pirms

Val­mie­ras stik­la šķied­ras rūp­nī­cas bi­ju­šais di­rek­tors INĀRS POĻAKS dau­dzu at­mi­ņā ir ne ti­kai ar vi­ņa vei­ku­mu rūp­nī­cas va­dī­bā, bet arī ar la­bes­tī­go, at­tiek­smi, lai rūp­nī­cā dar­bo­tos sla­ve­nais an­sam­blis Kvel­de, folk­lo­ras an­sam­blis Dai­na, lai lie­li pa­nā­ku­mi tik­tu gū­ti ai­rē­ša­nas sla­lo­mā...

Nestāvu savā, bet Dieva vārdā

- 28.Oktobris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Svēt­die­nas diev­kal­po­jums 23. ok­tob­rī Smil­te­nes lu­te­rā­ņu baz­nī­cā pul­cē­ja cil­vē­kus no Val­mie­ras, Pals­ma­nes, Ru­be­nes, Dik­ļiem un jo kup­lā skai­tā no Smil­te­nes. LELB Rī­gas ar­hi­dia­cē­zes bīs­kaps Gun­tars Di­mants pa­snie­dza Ama­ta krus­tu Smil­te­nes drau­dzes mā­cī­tā­jam, bi­ju­ša­jam val­mie­rie­tim ZIGMĀRAM ZIEMANIM. Ama­ta zī­me ap­lie­ci­na, ka Zig­mārs sek­mī­gi pa­bei­dzis mā­cek­lī­bas lai­ku pēc or­di­nē­ša­nas mā­cī­tā­ja ama­tā.

Katra stunda/ Ir otrs krasts (O. Vācietis)

- 21.Oktobris, 2011
Viesis
Laikrakstā

AGITA ZARIŅA. Kopš 2006. ga­da 1. sep­tem­bra — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas di­rek­to­re. Pir­mā per­so­na sko­lā, kas šo­dien ie­iet sa­vā piek­ta­jā ga­du des­mi­tā. Kā jau dā­ma zie­do­šos ga­dos — paš­ap­zi­nī­ga, la­biem no­ti­ku­miem un ra­do­ši ba­gā­ta. Vi­ņas — sko­la ar ap seš­simt sko­lē­niem, seš­des­mit pe­da­go­giem un trīs­des­mit at­bal­sta per­so­nā­la cil­vē­kiem — un di­rek­to­re, iz­rā­dās, ir vien­au­dzes. Bet ab­so­lū­ti pre­tē­ji vis­gud­rā­ka­jiem prā­to­ju­miem, ne­kā­du krī­zes ga­du nav! Ir ti­kai ceļš. Tā­lāk, dzi­ļāk, tu­vo­jo­ties vie­nai no A. Za­ri­ņas uz­stā­dī­ju­miem sev, uz­ņe­mo­ties ko­lek­tī­va va­dī­tā­jas pie­nā­ku­mus, — ie­dzī­vi­nāt, arī grū­tā­ka­jos brī­žos ne­no­dot cil­vē­cis­ki gai­šās at­tie­cī­bas starp sko­lē­niem un sko­lo­tā­jiem. Kā to pa­nākt, re­cep­šu nav, vi­su no­sa­ka sirds­iz­jū­tas, un sko­lē­nu un ab­sol­ven­tu at­sauk­smes tām at­bild: iz­do­das. Kā viens no mag­nē­tiem tiek no­sauk­ta sko­las po­zi­tī­vā vi­de, uz­ti­cē­ša­nās un īpa­šais sta­ro­jums.