Viesis

Skaņākalna vilinājums

- 14.Oktobris, 2011
Viesis
Laikrakstā

HARIJS ROKPELNIS, Maz­sa­la­cas no­va­da Tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas at­bal­sta cen­tra va­dī­tājs, ir viens no re­ta­jiem jau­nie­šiem, kas ie­gu­vis la­bu iz­glī­tī­bu augst­sko­lā un at­grie­zies sa­vā dzim­ta­jā pu­sē. Līdz ar vi­ņa stā­ša­nos ama­tā ak­ti­vi­zē­ju­šās gan ak­ti­vi­tā­tes tū­ris­ma jo­mā, gan īs­te­no­ti ie­dzī­vo­tā­jiem no­de­rī­gi pro­jek­ti. Maz­sa­la­cie­ši at­zīst — Ha­rijs ir liels ie­gu­vums!

No svētceļojuma līdz svētceļojumam

- 7.Oktobris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Ap­brī­no­ja­ma. Gai­ša, at­vēr­ta un ne­ti­ca­mi daudz­pu­sī­ga. Tā JUSTĪNI BULIŅU rak­stu­ro da­žā­da ve­cu­ma cil­vē­ki, kas ga­dos jau­no val­mie­rie­ti ie­pa­zi­nu­ši tu­vāk. Šo trā­pī­go rak­stu­ro­ju­mu ap­stip­ri­na arī Jus­tī­nei tu­vā­kais cil­vēks — vec­mā­mi­ņa Vel­ta Bu­li­ņa, pie­bil­stot, ka maz­mei­ta dzī­vo­jot ar pār­lie­cī­bu, ka drau­dzī­ba ar Die­vu mai­na cil­vē­ku.

Ar lidojuma sajūtu

- 1.Oktobris, 2011
Viesis
Laikrakstā

— Bez tās nevaru, man vajag to piepaceltuma sajūtu, radošumu, mīlestību, — saka Rūjienas vidusskolas bioloģijas, sociālo zinību, veselības mācības un psiholoģijas skolotāja LĪGA ĀBOLTIŅA-ŽĪGURE. Arī mīļās 6. klases audzinātāja.

Pie bērniem — ar prieku

- 23.Septembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Val­mie­ras SOS bēr­nu cie­ma­ta jau­nais di­rek­tors EDIJS PĒTERSONS ir rū­jie­nie­tis, mā­cī­jies Val­mie­ras 11 va­ro­ņu - kom­jau­nie­šu vi­dus­sko­las spor­ta kla­sē, no 11 ga­du ve­cu­ma pie Jā­ņa Si­li­ņa tre­nē­jies ri­teņ­brauk­ša­nā, bet vi­dus­sko­lu pa­bei­dzis Rū­jie­nā. Fiz­kul­tū­ras in­sti­tū­tā ie­gūts spor­ta pe­da­go­ga - tre­ne­ra dip­loms un ma­ģis­tra grāds sa­bied­rī­bas pār­val­dī­bā. Pa­ra­lē­li mā­cī­bām viņš jau sā­cis strā­dāt Rū­jie­nas spe­ci­ā­la­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē «Vār­pi­ņa» par ko­ri­ģē­jo­šās vin­gro­ša­nas spor­ta sko­lo­tā­ju, pa­bei­dzis arī ma­sā­žas kur­sus un vei­cis re­ha­bi­li­tā­ci­ju bēr­niem. Maz­liet pa­gu­vis pa­strā­dāt arī Vir­ķē­nu arod­sko­lā, bet no 1995. ga­da bi­jis di­rek­tors aso­ci­ā­ci­jā «Dzī­ves­prieks» Kan­da­vas no­va­da Vā­nes pa­gas­ta Aiz­u­pē.

Pats galvenais — izkustēties

- 16.Septembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Šo ga­du STAŅISLAVS PITURA va­da mai­jā no­svi­nē­tās 70 ga­du ju­bi­le­jas zī­mē un jo­pro­jām skrien īsā­kus ga­ba­lus un pa­sau­lē at­zī­to gar­ga­bal­nie­ku liel­meis­ta­ra nor­mu — 42 ki­lo­met­rus un 195 met­rus. Rīt­dien Sta­sis po­šas 55. ma­ra­to­nam sa­vā dzī­vē.

Vienmēr kustībā

- 9.Septembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

SANTA PAEGLE ir vie­na no pir­ma­jām ser­ti­fi­cē­tām nū­jo­ša­nas in­struk­to­rēm Lat­vi­jā. 2007. ga­dā vi­ņa ko­pā ar sa­vu do­mu­bied­ru Ar­ni Gu­tā­nu un ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži līdz­da­lī­bu no­di­bi­nā­ja uz­ņē­mu­mu BeActive, tā no­sau­ku­mā ie­tver­tais ai­ci­nā­jums esi ak­tīvs! pauž uz­ņē­mu­ma dar­bī­bas bū­tī­bu. Tās pa­ma­tā ir da­žā­du ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du vei­ci­no­šu pa­sā­ku­mu or­ga­ni­zē­ša­na.

Mantinieks

- 2.Septembris, 2011
Viesis
Laikrakstā

Kom­po­nis­ta un folk­lo­ris­ta Ar­tū­ra Sa­la­ka — šo­gad at­zī­mē­sim vi­ņa 120 ga­du ju­bi­le­ju — maz­dēls RAIMONDS MACATS šo­va­sar itin bie­ži bi­ja sa­sto­pams mūs­pu­sē, gan cie­mo­jo­ties pie mam­mas Aus­mas Dzin­ta­res, gan ko­pā ar ve­cā­ko dē­lu mu­zi­cē­jot dže­za klu­bā Parks.

Ar skolēniem — uz viena viļņa

- 26.Augusts, 2011
Viesis
Laikrakstā

ATIS JĒKABSONS. Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tājs.

— No 1988. ga­da. Pēc in­sti­tū­ta trīs ga­dus no­strā­dā­ju spor­ta sko­lā, bet mans bi­ju­šais sko­lo­tājs Val­mie­ras 4. vi­dus­sko­lā Ivars Brie­dis, vies­tu­rie­šu di­rek­tors, pa­so­lī­ja pa­lī­dzēt ar dzī­vok­li un aiz­vi­li­nā­ja pie se­vis, — sko­lo­tājs ie­pa­zīs­ti­na ar se­vi, stei­dzo­ties uz ie­ras­ta­jiem au­gus­ta bei­gu die­nu dar­biem sko­lā. — Ar jau­na­jiem des­mi­ta­jiem krā­so­jam spor­ta zā­les grī­du, ma­la­či, aku­rā­ti zē­ni. Ar ko­lē­ģi Igo­ru Ra­mu šo­dien pa­veik­sim at­bil­dī­gā­ko — sa­vilk­sim vi­sas lau­ku­ma lī­ni­jas. Vies­tu­ros ir tra­dī­ci­ja ai­ci­nāt sko­lē­nus pie­likt sa­vu ro­ku sko­las sa­po­ša­nā. Sko­lē­niem pa­tīk kon­krē­ti uz­de­vu­mi. La­pu grāb­ša­na ru­de­ņos jau­nie­šus gan ne īpa­ši velk, ar ne­pa­cie­tī­bu gai­da, lai āt­rāk uz­snieg. Bet ne­sū­dzos, viss tiek pa­da­rīts.

Sniedzoties pēc pāresošā

- 19.Augusts, 2011
Viesis
Laikrakstā

VALDIS SVIRSKIS — filosofijas zinātņu maģistrs un filozofijas, retorikas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs. Akadēmiskās intereses papildinājās ar garīgu praksi, kad viņš nolēma apgūt koncentrācijas un meditācijas jogu M. Gandija miera prēmijas un UNESCO miera balvas laureāta Šri Činmoja (1931- 2007) vadībā, kas no 1970. līdz 2007. gadam sabiedriskā kārtā vadīja starpkonfesionālo meditāciju grupu ANO mītnē Ņujorkā. Valdis interesējas arī par garīgu mūziku, dzeju, mākslu un kino, mīl ikdienā izbaudīt skrējiena prieku un veģetāra ēdiena garšu.

Bērnības sapnis piepildīts

- 12.Augusts, 2011
Viesis
Laikrakstā

Mo­des māk­sli­nie­ce INGA TAURIŅA bēr­nī­bu pa­va­dī­ju­si vecāsmammas lauku mājās Je­ru pa­gas­tā. Mā­co­ties Je­ru pa­mat­sko­lā, no 6. kla­ses pa­ra­lē­li ap­mek­lē­ja Rū­jie­nas māk­slas sko­lu. Vē­lāk mā­cī­bas tur­pi­nā­tas Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā un Val­mie­ras māk­slas vi­dus­sko­lā. In­ga pa­bei­gu­si Mo­des māk­slas no­da­ļu Lat­vi­jas māk­slas aka­dē­mi­jā un paš­laik ir ma­ģis­tran­tū­ras stu­den­te.

Viens no Valmieras puikām

- 5.Augusts, 2011
Viesis
Laikrakstā

Ģi­me­nē vi­ņu sauc par Jan­ci, bet drau­gi par Dra­vi­ņu. JĀNIS DRAVA stu­dē RTU Ener­ģē­ti­kas un elek­tro­ni­kas fa­kul­tā­tē. Šo­ru­den — tre­šā kur­sa stu­dents. Div­des­mit vie­nu ga­du jauns, spor­tisks un ar lep­nu­mu se­vi sauc par Val­mie­ras pui­ku.

Gaidu medaļas!

- 29.Jūlijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Tā par Latvijas BMX braucēju izredzēm olimpiskajā Londonā Jānis Matisons, būvfirmas SCO Centrs valdes priekšsēdis un Burtnieku novada domnieks, taču Jānis ir arī ilggadējs Valmieras BMX kluba Tālava prezidents.

Svešā zemē stādu rozes...

- 15.Jūlijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Nē, mans sarunas biedrs nav dārznieks, vienkārši viņš šo sentimentālo Čikāgas piecīšu dziesmiņu pieminēja, atceroties kādu Vācijā pirms Jāņiem sastaptu latviešu sievieti, kas tik precīzi bija vārdos definējusi savu (un arī viņa) esību ekonomiskajā trimdā.

Tēvs un treneris

- 1.Jūlijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Šo­va­sar Ber­tā­nu uz­vārds Lat­vi­jas bas­ket­bo­lā tiek at­gā­di­nāts vēl un vēl. Ve­cā­kais dēls — Lat­vi­jas čem­pi­ons, jau­nā­kais — tik­ko draf­tēts bas­ket­bo­la Me­kā NBA. Tēvs DAINIS BERTĀNS jau ot­ro ga­du ir tre­ne­ris Lat­vi­jas ju­ni­o­ru iz­la­sē.

Īpašā laikā

- 24.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

It kā ne­lat­visks uz­vārds — Dzvin­ko...

Jau vai­rā­kās pa­au­dzēs. Uk­rai­nisks, sais­tīts ar zva­nī­ša­nu, ska­nī­gu­mu. Dzim­tas­ko­ku es­mu pē­tī­jis, ta­ču līdz uk­rai­nim vēl ne­es­mu ti­cis. Ra­dos pa­ma­tā ir lat­vie­ši: Bēr­zi­ņi, Kļa­vi­ņi, Žē­pe­ri... Var­būt no tā­da uz­vār­da kaut kas ir gē­nos: tēvs Ju­ris Cē­sīs dzied ko­rī, es arī dzie­du...

Uz Valmieras publiku jāstrādā nopietni

- 17.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Tā at­zīst Aija Puķāne, SIA Akā­ci­ja E.V. va­dī­tā­ja. Cēs­nie­ce, kas nu jau pus­ot­ru ga­du dien­die­nā uz Val­mie­ru brauc strā­dāt. Rau­ties nā­kas ne pa jo­kam, jo šis ir ēdi­nā­ša­nas biz­ness, ku­rā val­mie­rie­ši, sa­vā star­pā sa­cen­šo­ties, jau ne pir­mo ga­du tu­ras starp la­bā­ka­jiem Lat­vi­jā. Ta­ču Ai­ja ir am­bī­ci­ju pār­pil­na un ga­ta­va ve­se­lī­gai kon­ku­ren­cei.

Vaļasprieks — ornitologs

- 10.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

VIESTURS FREIMANIS pa­bei­dzis Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lu un ie­stā­jies Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tes Me­ža fa­kul­tā­tē. Uni­ver­si­tā­ti ab­sol­vē­jis un paš­laik strā­dā mež­saim­nie­cī­bas fir­mā Og­rē par mež­saim­nie­cī­bas spe­ci­ā­lis­tu. Vi­ņa dar­ba pie­nā­kums ir no­vēr­tēt me­ža ba­gā­tī­bas un veikt tak­sā­ci­ju.

Starp franču šarmu un aitu cirpšanu

- 3.Jūnijs, 2011
Viesis
Laikrakstā

Val­mie­ras te­āt­ra ak­tri­se Anna Putniņa nu­pat pie­dzī­vo­ju­si pirm­iz­rā­di Le­as lo­mā Īva Ža­mi­a­ka ko­mē­di­jā Acā­li­ja, un tū­līt pat sāk­sies mē­ģi­nā­ju­mi lu­gai Trio, ko uz­rak­stī­jis un ie­stu­dēs vi­ņas vīrs Lau­ris Gun­dars. Te­āt­ra cil­vē­ki An­nai bi­ju­ši ap­kārt vien­mēr.